Ventilation för hem och industri

Miljö, Kvalitet & Arbetsmiljö

En policy är en avsiktsförklaring med riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål inom verksamheten.

Miljöpolicy

Riktlinjer för vårt miljöarbete skall vara att genom aktivt samarbete inom Wvent AB motverka eller minimera risker för miljöpåverkan både inom "inre och yttre" miljön.

För att kunna leva upp till denna policy skall det, inom företaget, finnas en kunskap och dokumentation om vårt miljöarbete, samt riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas.

Vi skall genom att utveckla vår personal, förändra både arbetssätt och arbetssituation för att minimera miljöpåverkan inom och utom vårt företag.
För att kunna nå utsatta mål i vårt företag skall miljöpolicyarbetet dokumenteras och följas upp.

Kvalitetspolicy

Syftet med vår kvalitetspolicy är att upprätthålla en hög standard på det arbete och de tjänster som vi utför. För att kunna leva upp till denna policy skall det, inom Wvent AB, finnas en kunskap och dokumentation om kvallitet.

Vårt mål med varje arbete är att vara bättre än kundens förväntningar vad gäller kvalitet på arbetet och slutresultatet.

Vi lämnar inte ett antaget projekt förren kunden är helt nöjd och lämnar självfallet garanti för det utförda projektets hållbarhet och funktion. Vi ger även tips och råd om skötsel av projektet för att på så sätt förlänga livslängden på densamma.

Arbetsmiljöpolicy

Syftet med vår arbetsmiljöpolicy är att upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön och utveckla den i samverkan med alla anställda. Vi skall sträva efter en säker och stimulerande arbetsmiljö där personalen trivs och fungerar väl i sitt arbete. Vår målsättning är, att genom Systematiskt Arbetsmiljöarbete leda samtliga anställda till att uppnå detta.
Kontinuerligt arbetsmiljöförbättringsarbete skall bedrivas, både förebyggande och långsiktigt, så att risker för ohälsa och skador minimeras hos företagets anställda på kort och lång sikt.

Arbetsmiljöfrågor skall hanteras med en god kommunikation mellan anställda och företagsledning där samarbete, tolerans och förståelse för människors olika personligeheter ligger till grund för utvecklingsarbetet. Utifrån lagar, avtal och identifierade risker i arbetet skall vi alla inom företaget arbeta tillsammans för att uppnå detta mål.För att förebygga olyckor arbetar företaget förebyggande genom att tillhandahålla säker utrustning, säkra marbetsmetoder samt utbildningar inom området.

För att kunna leva upp till denna policy skall det, inom Wvent AB, finnas en kunskap och dokumentation om arbetsmiljön samt riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas.


LEVERANTÖRER

Adress:
WVENT AB
Västbovägen 47
331 53 VÄRNAMO

Telefon:
0370 - 169 00

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo